Algemene Voorwaarden & Privacy


1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Marita Fiolet, Pedicuresalon Marita en een cliënt waarop Pedicuresalon Marita deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pedicuresalon Marita

Pedicuresalon Marita zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicuresalon Marita zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicuresalon Marita melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicuresalon Marita het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicuresalon Marita de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicuresalon Marita moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Pedicuresalon Marita vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pedicuresalon Marita vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicuresalon Marita aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicuresalon Marita neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een schriftelijk en geautomatiseerd systeem. Pedicuresalon Marita behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicuresalon Marita zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Pedicuresalon Marita is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicuresalon Marita verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Pedicuresalon Marita is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicuresalon Marita is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicuresalon Marita is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliĆ«nt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal

Pedicuresalon Marita heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicuresalon Marita meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Pedicuresalon Marita. Pedicuresalon Marita moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicuresalon Maritade behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar maakt. Indien Pedicuresalon Marita en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicuresalon Marita het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicuresalon Marita en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Pedicuresalon Marita | Kastanje 22 | 5682 GZ Best | tel 06 42662487 | info@pedicuresalonmarita.nl | KvK 17201859

Adresgegevens

Pedicuresalon Marita

Kastanje 22
5682 GZ Best

06-42662487

Openingstijden

maandag: 09:00-17:00
en van: 18:30-21:30
   
dinsdag: 09:00-17:00
   
woensdag: 09:00-17:00
en van: 18:30-21:30
   
donderdag: gesloten
   
vrijdag: gesloten


Naar contactgegevens